Tổng hợp các loại vũ khí không có trong shop ?

Đao Khách

Super Moderator
Thành viên BQT
17/10/19
9
0
1
CUNG :

vk 600k


[IMG]
Lv 10 . Dam 65~88 Thiên Vũ Cung

vk 5m

Chính


[IMG]
Lv 35. Dam 131~151 Thần Tý Cung[IMG]
Lv 35 . Dam 131~151 Ma Âm Cung

vk 17m

Chính


[IMG]
Lv 60. Dam 196~221 Cửu Thiên Thần Cung[IMG]
Lv 60. Dam 196~221 Minh Hồn Ma Cung

vk 48m – 71m :

Chính


[IMG]
48m .Lv 80. Dam 237~261 Huyền Võ Vân Thiên Cung
[IMG]
71m. Lv 80. Dam 265~291 Ngệ Vương Thần Cung

Tà :


[IMG]
48m . Lv 80. Dam 237~261 Thị Huyết Đoạt Hồn Cung
[IMG]
71m .Lv 80. Dam 265~291 Tru Ma Thần Cung

vk 99m – 125m – 133m :

Chính


[IMG]
99m .Lv 100. Dam 285~311 Bách Vĩnh Cung
[IMG]
125m . Lv 100. Dam 305~331 Vô Vĩnh Cung
[IMG]
133m . Lv 100 . Dame 327~ 353 Xích Ma Cung

Tà :


[IMG]
99m .Lv 100. Dam 285~311 Hồn Mã Cung
[IMG]
125m . Lv 100. Dam 305~331 Vong Thần Cung
[IMG]
133m . Lv 100 . Dame 327~ 353 Hồn Thiên Cung

vk hàn băng :


[IMG]
Dam 337 ~ 363

vk 110 :

Chính


[IMG]
155m . Lv 110 .Dam 471 ~ 497 Hoàng Vũ - Cửu Thương[IMG]
155m . Lv 110 .Dam 471 ~ 497 Cúc Binh - Cửu Sát

vk 120 :

Chính


[IMG]
177m . Lv 120 .Dam 585 ~ 611 Đế Tinh - Lưu Li[IMG]
177m . Lv 120 .Dam 585 ~ 611 U Minh - Âm Hắc
 

Đao Khách

Super Moderator
Thành viên BQT
17/10/19
9
0
1
Thương :

vk 600k :

[IMG]
Lv 10. Dame 77~92 Long Tuyền Thương

vk 5m :

Chính

[IMG]
Lv 35. Dame 141~156 Cửu Long Thương1571320762198.png
Lv 35 . Dame 141~156 Thiên Tru Thương

vk 17m :

Chính

[IMG]
Lv 60. Dame 194~216 Bàn Ma Phá Long thương[IMG]
Lv 60. Dame 194~216 Diệt Thế Đoạn Hồn Thương

vk 48m-71m :

Chính

[IMG]
48m . Lv 80. Dame 234~256 Thúy Ngọc Kim Cang Thương
[IMG]
71m . Lv 80. Dame 255~278 Thiên Nhân Thần Thương[IMG]
48m . Lv 80. Dame 234~256 Truy Hồn Diễn Ma Thương
[IMG]
71m . Lv 80. Dame 255~278 Thiên Ma Thần Thương

vk 99m-125m-133m :

Chính

[IMG]
99m . Lv 100. Dame 275~298 Ấn Nguyệt Thương

[IMG]
125m . Lv 100. Dame 295~318 Nghĩa Huyết Thương
[IMG]
133m . Lv 100. Dame 317~340 Vĩnh Thiên Thần Thương[IMG]
99m . Lv 100. Dame 275~298 Ma Vĩnh Thương
[IMG]
125m . Lv 100. Dame 295~318 Ám Vĩnh Thương
[IMG]
133m . Lv 100. Dame 317~340 Vong Hồn Thần Thương

vk hàn băng :

[IMG]
Dame 327 ~ 350

vk 110 :

Chính

[IMG]
155m . Lv 110 .Dame 458 ~ 481 Hoàng Vũ - Hình Thiên[IMG]
155m . Lv 110 .Dame 458 ~ 481 Cúc Binh - Nghịch Lân

vk 120 :

Chính

[IMG]
177m . Lv 120 .Dame 569 ~ 592 Đế Tinh - Cuồng Chiến[IMG]
177m . Lv 120 .Dame 569 ~ 592 U Minh - Sát Phật
 

Đao Khách

Super Moderator
Thành viên BQT
17/10/19
9
0
1
Đao :

vk 600k :

Lv 10. Dame 62~83 Hàn Thiết Đao

vk 5m :

Chính


Lv 35. Dame 126~143 Phi Trường ĐaoLv 35. Dame 126~143 Trảm Ma Đao

vk 17m :

Chính


Lv 60. Dame 184~206 Bột Hải ĐaoLv 60. Dame 184~206 Huyết Ngâm Đao


vk 48m-71m :

Chính


1571369655428.png
48m . Lv 80. Dame 224 ~ 246 Phá Thiên Đoạt Mệnh Đao
71m . Lv 80. Dame 248~270 Tử Kim Bàn Long Đao48m . Lv 80. Dame 224 ~ 246 Huyền Thiết Mặc Hồn Đao
71m . Lv 80. Dame 248~270 Kim Cang Phá Thiên Trảm

vk 99m-125m-133m :

Chính


99m . Lv 100. Dame 270~292 Cực Thiên Đao
125m . Lv 100. Dame 294~316 Long Thần Đao
1571369740345.png
133m . Lv 100. Dame 320~342 Thanh Nguyệt Đao1571369759289.png
99m . Lv 100. Dame 270~292 Thiên Huyết Đao
1571369769765.png
125m . Lv 100. Dame 294~316 Bá Huyết Đao
1571369778992.png
133m . Lv 100. Dame 320~342 Thiên Mã Đao

vk hàn băng :

1571369803870.png
Dame 330 ~ 352

vk 110 :

Chính


1571369818775.png
155m . Lv 110 . Dame 456 ~ 478 Hoàng Vũ - Bá Long1571369827618.png
155m . Lv 110 . Dame 456 ~ 478 Cúc Binh - Huyết Ngục

vk 120 :

Chính


1571369835463.png
177m . Lv 120 . Dame 562 ~ 584 Đế Tinh - Trảm Nguyệt1571369842570.png
177m . Lv 120 . Dame 562 ~ 584 U Minh - Diệt Tuyệt

 

Đao Khách

Super Moderator
Thành viên BQT
17/10/19
9
0
1
Kiếm :
[IMG]
Lv 10. Dame 72~87
[IMG]
Lv 35. Dame 136~151
[IMG]
Lv 35. Dame 136~151
[IMG]
Lv 60. Dame 189~211
[IMG]
Lv 60. Dame 189~211
[IMG]
48m . Lv 80. Dame 229~251
[IMG]
71m . Lv 80. Dame 251~273
[IMG]
48m . Lv 80. Dame 229~251
[IMG]
71m . Lv 80. Dame 251~273
vk 99m-125m-133m :
[IMG]
99m. Lv 100 . Dame 271~293
[IMG]
125m . Lv 100. Dame 291~313
[IMG]
133m . Lv 100 . Dame 313~335
[IMG]
99m. Lv 100 . Dame 271~293
[IMG]
125m . Lv 100. Dame 291~313
[IMG]
133m . Lv 100 . Dame 313~335
vk hàn băng :
[IMG]
155m . Lv 110 .Dame 452 ~ 471
[IMG]
155m . Lv 110 .Dame 452 ~ 471
[IMG]
177m . Lv 120 .Dame 561 ~ 577
1571370258398.png
177m . Lv 120 .Dame 561 ~ 577
 

Đao Khách

Super Moderator
Thành viên BQT
17/10/19
9
0
1
Thích Khách :
[IMG] Lv 10 . Dame 64 ~ 80
[IMG] Lv 35. Dame 124 ~ 139
[IMG] Lv 35. Dame 124 ~ 139
[IMG] Lv 60. Dame 176 ~ 196
[IMG] Lv 60. Dame 176 ~ 196
[IMG] 48m . Lv 80. Dame 212 ~ 232
[IMG] 71m . Lv 80. Dame 233 ~ 253
[IMG] 48m . Lv 80. Dame 212 ~ 232
[IMG] 71m . Lv 80. Dame 233 ~ 253
vk 99m-125m-133m :
[IMG] 99m . Lv 100. Dame 251 ~ 272
[IMG] 125m . Lv 100. Dame 270 ~ 290
[IMG] 133m . Lv 100. Dame 290 ~ 311
[IMG] 99m . Lv 100. Dame 251 ~ 272
[IMG] 125m . Lv 100. Dame 270 ~ 290
[IMG] 133m . Lv 100. Dame 290 ~ 311
vk hàn băng :
[IMG] 155m . Lv 110 . Dame 426 ~ 447
[IMG] 155m . Lv 110 . Dame 426 ~ 447
[IMG] 177m . Lv 120 . Dame 532 ~ 553
[IMG]177m . Lv 120 . Dame 532 ~ 553
 

Đao Khách

Super Moderator
Thành viên BQT
17/10/19
9
0
1
Đại Phu :

vk 600k

[IMG]
Lv 10. Dame 62~72

vk 5m :


Chính

[IMG]
Lv 35 . Dame 122~132[IMG]
Lv 35 . Dame 122~132

vk 17m :


Chính


[IMG]
Lv 60 . Dame 167~182[IMG]
Lv 60 . Dame 167~182

vk 48m-71m :

Chính

[IMG]
48m . Lv 80 . Dame 195~210
[IMG]
71m . Lv 80 . Dame 209~224
[IMG]
48m . Lv 80 . Dame 195~210
[IMG]
71m . Lv 80 . Dame 209~224

vk 99m-125m-133m:


Chính

[IMG]
99m . Lv 100. Dame 223~238
[IMG]
125m . Lv 100 . Dame 237~252
[IMG]
133m . Lv 100 . Dame 253~268
[IMG]
99m . Lv 100. Dame 223~238
[IMG]
125m . Lv 100 . Dame 237~252
[IMG]
133m . Lv 100 . Dame 253~268

vk hàn băng :

[IMG]
. Dame 263 ~ 278

vk 110 :


Chính


[IMG]
155m . Lv 110. Dame 389 ~ 404[IMG]
155m . Lv 110. Dame 389 ~ 404

vk 120 :


Chính

[IMG]
177m . Lv 120 . Dame 495 ~ 510
[IMG]
177m . Lv 120 . Dame 495 ~ 510

 

Đao Khách

Super Moderator
Thành viên BQT
17/10/19
9
0
1
Cầm Sư :

1571370809907.png


Thống kê này mình chỉ liệt kê tạm , chưa phải là tất cả nên a.e thiếu gì có thể bổ sung giúp ^_^